Z á p i s

z jednání plachtařské komise AeČR dne 10.4.1999 v Praze

 

Přítomni: PK AeČR Ing.Černá Eva (předseda komise), Ing.Koutný Petr, Ing.Krejčiřík Petr, Ing.Motl Miroslav, Orlita Vratislav, Otrusina Antonín, Trnka Jiří;

Přizváni: Hammer Jaromír, Ing.Vach Jaroslav, Ing.Poborský Petr;

1. Kontrola zápisu ze dne 6.2.1999 - opravit zápis v bodech:

Bod 2.3. PMČR dvojsedadlovek - Jaroměř 3.7. - 17.7.1999

Bod 2.5. - opravit mateřské AK:

Krejčová Jana - Křižanov, Orlitová Ludmila - Holešov

 

2. Návrh sportovní komise při PK AeČR

PK AeČR navrhuje jmenovat SK AeČR ve složení: MUDr.Cihlář Jiří, Ing.Dodal Jiří, Ing.Hendrych Jaroslav, Ing.Hendrych Jaromír, Ing.Koutný Petr, Orlita Vratislav, Ing. Vencovský Miloš DrSc;

 

3. Návrh technické skupiny při PK AeČR

PK AeČR navrhuje jmenovat TS AeČR ve stejném složení jako v předchozím volebním období.

 

4. Rozpočet reprezentačního družstva

Ing.Poborský přednesl návrh finančního zajištění reprezentačního družstva v plachtění pro rok 1999 z prostředků předběžně schválené státní dotace 560.000,- Kč. Jiné krytí nabídnout nemůže a doporu čuje tuto starost ponechat na trenéru ("manažeru") družstva.

Ing.Vach předložil rozpočet s celkovou potřebou 1 989 000,- Kč pro komplexní zajištění družstva v roce 1999, z toho 349,- tis.Kč režie a mzdy a 1 640,- tis.Kč na závody.

Rozpor ve financování je zřejmý a shodek je možné pokrýt pouze z vlastních kapes reprezentantů, z darů, od sponzorů a nebo komer ční činností s využitím letecké techniky LSC !!!

 

5. Návrh nové struktury zajištění reprezentace

Ing.Poborský přednesl ústně svůj návrh:

A. činnost bude zajišťovat jeden "manažer" který zajistí organizaci, financování (včetně svého platu) i údržbu a modernizaci techniky;

B. náklady LSC na reprezentační družstvo v této struktuře budou 80,- tis.Kč (pouze ek.úsek a vedoucí LSC)

C. údržbu zajišťuje manažer smluvně, tam kde je to nejvýhodnější;

Zároveň ing.Poborský seznámil PK AeČR s počtem zaměstnanců LSC.

 

Ing.Vach předložil písemný návrh nejen rozpočtu, ale i zajištění družstva v podobné struktuře, ale mimo LSC.

 

5.1. Požadavky PK AeČR na obsah výběrového řízení na novou strukturu zajištění reprezentace

Návrh struktury LSC musí obsahovat:

a) funkční schéma (popis) s uvedením počtu pracovníků a jejich zařazení;

b) popis náplně práce;

c) návrh finančního zajištění činnosti/garance;

d) návrh technického, organizačního a finančního zajištění RD;

e) návrh způsobu zabezpečení jednotlivých odborností;

 

Návrh zajištění družstva plachtařů musí obsahovat:

a) jak bude zajištěna činnost družstva organizačně;

b) jak bude družstvo zajištěno finančně;

c) jakým způsobem bude vedeno účetnictví a administrativa;

d) jak bude zajištěna údržba letecké i pozemní techniky;

e) kdo bude vlastníkem letecké i pozemní techniky;

f] jak bude zajištěna obnova letecké a pozemní techniky;

 

6.Doplnění výsledků CPS

Na základě žádosti AK Kunovice budou do CPS 1998 zařazeni piloti tohoto AK. Jejich přihláška nebyla řádně poštou doručena.

V této souvislosi PK AeČR znovu upozorňuje, že místní AK jsou povinny zajistit včasné doručení přihlášky na sekretariát AeČR! Pokud si nejste jisti, zavolejte na sekretariát ing.Dodalovi a ověřte si doručení v termínu! Pro soutěžní období 1999 nebudou pozdě doručené nebo poštou ztracené přihlášky bez řádných dokladů do soutěže dodatečně zařazeny!!!

7.Internet

Pro zajištění rychlé a přesné informovanosti žádá PK AeČR o doplňování a průběžnou aktualizaci na stránkách internetu:

zápisy výboru, komisí, soutěžní řád, pravidla CPS, výsledky soutěží (včetně CPS), tabulky rekordů.

Současně chceme poděkovat za aktivitu v této oblasti ing.Dodalovi.

 

8.Účast reprezentantů na soutěžích v roce 1999

11. ME žen Lešno/Polsko 26.6. - 18.7.1999

15 m....Netušilová A., Vepřeková J., Zejdová H.(startuje na základě schválené výjimky mimo rámec reprezentačního družstva dle bodu 9.2. Soutěžního řádu);

STD ....Černá E., Kuthanová L., Vavřínová V.;

CLUB....Vokřínková H., Trešlová J., Nováková D.;

2.MS světové třídy Lešno/Polsko 26.6. - 18.7.1999

Suchánek T., Kupec J.

28. MS Bayreuth/Německo 25.7. - 14.8.1999

15 m....Dedera M. Krejčiřík P./r.piloti Štěpánek J. Rendla T.;

STD ....Trnka J., Suchánek T./rezerv.pilot Loužecký P.;

volná ..Štěpánek J. (zatím nemá letadlo této třídy);

1. MS Terlet/Holandsko 5.7. - 25.7.1999

STD ....Tomaňa J., Mareš K.(zatím nemá letadlo této třídy)

CLUB....Kočí M., Mareš K./rezerv.pilot Hřivna M.

9.Různé

- PK AeČR byla seznámena s doporučenými úkoly z jednání 6.2.1999;

- byly schváleny nové vzorové propozice na soutěže pořádané AeČR;

- nebyly schváleny žádné změny platného soutěžního řádu;

- nebyla schválena výjimka pro ženy na účast na PMR v Jihlavě na jiném typu kluzáku - pro všechny účastníky platí povinnost star tovat na kluzáku kategorie CLUB;

- příští zasedání PK AeČR svolat na 11. 9. 1999;

- uspořádat v Jihlavě kromě PMR v klubové třídě ještě soutěž s pracovním názvem "Zlatý klas Vysočiny" (název upřesní pořadatel). V této soutěži je možno startovat na libovolném typu kluzáku se stanoveným koeficientem a mohou se jí zúčastnit všichni soutěžící z klubové třídy, ženy, které budou reprezentovat na ME v Leszne a další závodnice, které nominuje pořadatel,

- PK jmenovala tříčlennou komisi výběrového řízení pro funkci trenéra ve složení Ing. KREJČIŘÍK, ORLITA, Ing. ČERNÁ. Komise bude při výběru spolupracovat s Ing. POBORSKÝM. Komise navrhuje pro trenéra tříleté funkční období.

V Praze dne 10.4.1999 zapsal ing.Motl