ZÁPIS

ze 5.jednání plachtařské komise Aeroklubu České republiky konaného dne 7.října 2000 v Praze

Přítomni : Černá Eva, Koutný Petr , Krejčiřík Petr, Motl Miroslav, Orlita Vratislav, Otrusina Antonín, Trnka Jiří

Přizváni : Hammer Jaromír – sekretariát AeČR, Martínek Josef – sekretariát AeČR, Kölbl Zdeněk – vedoucí let. provozu AK Jihlava

Program jednání :

1) Kontrola zápisu ze dne 12.února 2000

2) Dotace z MŠMT pro rok 2000

3) Konkurz na pořádání soutěží v roce 2001

4) Výběr do repre družstva plachtařskou komisí pro rok 2001

5) LSC

6) Různé

Ad 1) Kontrola zápisu ze dne 12.2.2000

Bez připomínek.

Ad 2) Dotace z MŠMT pro rok 2000

Tato dotace byla mimo jiné použita na účast juniorského reprezentanta na ME v Německu, s čímž se původně nepočítalo a vzhledem k tomu, že dotace byla ze strany MŠMT v průběhu roku krácena o 3% přečerpali jsme náš rozpočet na rok 2000 o cca 25.000 Kč. Tuto finanční balanci jsme schopni vyrovnat pouze krácením dotace na rok 2001. Tento způsob vyrovnání balance byl PK odsouhlasen.

J. Martínek podal informaci o možném zřízení střediska pro talentovanou mládež. Návrh byl již na MŠMT předložen. Tento postup otvírá možnost získání další případné dotace.

Ad 3) Konkurz na pořádání soutěží v roce

PMČR : pořadatel : AK JIHLAVA termín : 19.5. – 3.6.2001

AK Jihlava byl jediný aeroklub, který se do konkurzu na pořádání této soutěže přihlásil. Na jednání byl přizván ved. letového provozu Ing. Zdeněk Kölbl. Po dohodě s PK se Z. Kölbl zaručil, že v případě vyššího počtu závodníků než 56, bude každému soutěžícímu poskytnut jeden start na jednu disciplínu zdarma nebo bude startovné sníženo na 4.500 Kč. AK jihlava netrvá na zaslání zálohy na létání současně se startovným.Výši zálohy a způsob jejího zaplacení přenechává na uvážení soutěžících. Zálohu je možno složit v pokladně AK před samotnou soutěží.

PMRg : pořadatel : AK KŘIŽANOV termín : 28.7. – 12.8.2001

PMČR J : pořadatel : AK ŠUMPERK termín : 14.7. – 28.7.2001

PMČR D : pořadatel : AK Dvůr Králové termín : 14.7. – 28.7.2001

PMRg Ž : pořadatel : AK ŠUMPERK termín : 14.7. – 28.7.2001

PMČR UL: pořadatel : AK KŘIŽANOV termín : 28.7.- 12.8.2001

 

Ad) Výběr do repre družstva plachtařskou komisí pro rok 2001

Do reprezentačního družstva mužů se pro rok 2001 nominují :

dle bodu 7.1.1. SŘ AeČR pro bezmot. létání

odst. a) Tomáš Suchánek AK Jičín

odst. b) Miloš Dedera AK Jihlava 9 912 k.b.

odst. c) Pavel Loužecký AK Přibyslav 9 836 k.b.

Do reprezentačního družstva žen se pro rok 2001 nominují:

dle bodu 7.1.2. SŘ AeČR pro bezmot. létání

odst. a) Jana Vepřeková AK D. Králové 2. místo ME žen 1999,Jana Trešlová AK Raná 6. Místo ME žen 1999

odst. b) Alena Netušilová AK Zbraslavice 6 976 k.b.

Do reprezentačního družstva juniorů se pro rok 2001 nominují :

dle bodu 7.1.3. SŘ AeČR pro bezmot. létání

odst. a) nikdo

odst. b) Martin Hřivna (1978) AK Kladno 8 752 k.b., Jan Podhrázský (1976) AK Šumperk 8 461 k.b., Josef Novák (1981) AK Kunovice 7 502 k.b.

Náhradníci do reprezent. družstva :

Muži : Tomáš Palata AK Liberec, Radek Kučírek AK Havl. Brod, Jiří Kupec AK Medlánky, Petr Tichý AK Zbraslavice

Ženy : Dana Nováková AK Ústí n. Orlicí, Hana Vokřínková AK Hodkovice, Eva Černá AK Příbram, Petra Moravová AK Zbraslavice

Junioři: Jan Mareth AK Hranice, Ondřej. Bělohlávek AK V. Mýto, Jan Beránek AK Jihlava, Jan Seifert AK Letňany

Na jarním zasedání PK v r. 2001 předloží trenér svoji představu o složení reprezentačního družstva. Piloti, kteří mají zájem o účast na mezinárodních soutěžích a nejsou pro příslušný rok nominováni do reprezentačního družstva, mohou se se svojí žádostí o účast na těchto soutěžích obátit na trenéra. Musí však splňovat podmínky Soutěžního řádu AeČR. Trenér rozhodne s konečnou platností o jeho účasti. Sportovní kalendář soutěží je zveřejňován na adrese www.aeroklub.cz.

Ad 5) LSC

Otázka LSC byla probírána vzhledem k současné situaci na každé PK. Bohužel situace je nadále kritická a za poslední rok a půl se nepodařilo vytvořit v LSC takové podmínky pro fungování jednotlivých leteckých odborností, které by vedly k zajištění chodu reprezentace. Ing. Petr Poborský podal výpověď a k 6.11.2000 odchází z LSC. Řízení LSC převzal dočasně Stanislav Bajzík. Výbor pověřil na svém jednání ze 16.9.2000 komise jednotlivých odborností, aby do konce listopadu zpracovali představu o fungování své reprezentace. PK se bude touto problematikou podrobně zabývat na svém dalším jednání 25.11.2000 a trenér P. Krejčiřík zde předloží svůj návrh na funkci LSC.

Návrh zajištění družstva plachtařů musí obsahovat :

a) jak bude zajištěna činnost družstva organizačně

b) jak bude družstvo zajištěno finančně.

c) jakým způsobem bude vedeno účetnictví a administrativa

d) jak bude zajištěna údržba pozemní a letecké techniky

e) jak bude zajištěna obnova letecké a pozemní techniky

(viz. zápis z jednání PK ze dne 10.4.1999)

Ad 6) Různé

J. Martínek informoval o jednáních, které vede s polskou, slovenskou a rakouskou stranou ohledně možnosti plánování přeletů s větroni přes hranice těchto států. Ze strany Polska a Slovenska není zatím zájem jednat o této problematice s jejich kompetentními ministerstvy. Zájem projevilo Rakousko, na jejich straně již byl schválen vzdušný prostor, J. Martínek proto vyvíjí iniciativu tímto směrem a v současné době má rozjednanou českou stranu. Pokud bude ze strany Polska a Slovenska zájem projeven, budou jednání opět obnovena.

P.Koutný upozornil na nové vydání Sportovního řádu díl 3, změna 1 (od 1.10.200) a vydání Anexu C Sportovního řádu díl 3 (od 1.10.2000). Obě vydání jsou zatím pouze v angličtině. Jsou zveřejněny na www.fai.org/gliding

Další jednání plachtařské komise se uskuteční 25.11.2000 v 9.00 hodin v Praze na Spořilově.

Zapsala 7.10.2000 Eva Černá