Zápis

z 2. jednání Plachtařské komise AeČR

konaného ve Vrchlabí dne 18.2.2007

 

Přítomni:        Jiří Cihlář, Petr Koutný, Petr Krejčiřík, Tomáš Rendla, Vratislav Šrám, Jiří Štěpánek

Omluveni:      Luděk Kluger, Alena Zárybnická

Přizváni:        Eva Maixnerová, Jaroslav Vach

 

1.           Výsledky CPS 2006

PK AeČR schvaluje výsledky CPS 2006 v obou kategoriích (CZ a Int). Pro nominace na PMRg, PMČR_J a PMČR_D 2007 budou použity výsledky CPS-Int.

Oficiální výsledky CPS 2006 lze stáhnout z webu AeČR v sekci Download.

PK žádá generálního tajemníka AeČR, pana Jiřího Dodala, o vystavení diplomů pro vítěze CPS 2006 (CZ a Int) v kategoriích: jednotlivci, junioři, ženy a aerokluby.

Diplomy budou předány prvním třem soutěžícím/aeroklubům v každé kategorii. Oficiální předání diplomů proběhne v rámci vyhlášení výsledků PMČR 2007 v Šumperku.

 

2.           Nominace na PMRg 2007

Na základě bodu 6.9.4. SŘ byli na PMRg 2007 ve Vysokém Mýtě, konaném ve dnech 5.8.-18.8.2007, nominováni soutěžící uvedení v Žebříku 2006 na listu Nominace PMRg 07.

Nominaci na PMRg 2007 je možné doplnit dle bodů 6.3.3. a 6.3.4. SŘ:

Pokud není v SŘ stanoveno jinak, a pokud se počet startujících nenaplní z řádně nominovaných pilotů a pilotek, včetně nominovaných náhradníků v každé kategorii, může Pořadatel doplnit počet soutěžících z ostatních řádně doručených přihlášek. Pořadí se v tomto případě stanoví podle pořadí doručených přihlášek.

Pokud není v SŘ stanoveno jinak, může Pořadatel soutěže zvýšit celkový počet soutěžících podle svých kapacitních možností za předpokladu, že soutěžící splňují nominační kritéria dle odstavce 6.1. SŘ.

 

3.           Nominace na PMČR_J 2007

Na základě bodu 6.7.4. SŘ byli na PMČR_J 2007 v Jindřichově Hradci, konaném ve dnech 8.7.-21.7.2007, nominováni soutěžící uvedení v Žebříku 2006 na listu Nominace PMČR_J 07.

Nominaci na PMČR_J 2007 je možné doplnit dle bodů 6.3.3. a 6.3.4. SŘ:

Pokud není v SŘ stanoveno jinak, a pokud se počet startujících nenaplní z řádně nominovaných pilotů a pilotek, včetně nominovaných náhradníků v každé kategorii, může Pořadatel doplnit počet soutěžících z ostatních řádně doručených přihlášek. Pořadí se v tomto případě stanoví podle pořadí doručených přihlášek.

Pokud není v SŘ stanoveno jinak, může Pořadatel soutěže zvýšit celkový počet soutěžících podle svých kapacitních možností za předpokladu, že soutěžící splňují nominační kritéria dle odstavce 6.1. SŘ.

Soutěžící na PMČR_J musí splňovat statut juniora.

 

4.           Nominace na PMČR_D 2007

Na základě bodu 6.8.4. SŘ byli na PMČR_D 2007 ve Dvoře Králové nad Labem, konaném ve dnech 22.7.-4.8.2007, nominováni soutěžící uvedení v Žebříku 2006 na listu Nominace PMČR_D 07.

Nominaci na PMČR_D 2007 je možné doplnit dle bodů 6.3.3. a 6.3.4. SŘ:

Pokud není v SŘ stanoveno jinak, a pokud se počet startujících nenaplní z řádně nominovaných pilotů a pilotek, včetně nominovaných náhradníků v každé kategorii, může Pořadatel doplnit počet soutěžících z ostatních řádně doručených přihlášek. Pořadí se v tomto případě stanoví podle pořadí doručených přihlášek.

Pokud není v SŘ stanoveno jinak, může Pořadatel soutěže zvýšit celkový počet soutěžících podle svých kapacitních možností za předpokladu, že soutěžící splňují nominační kritéria dle odstavce 6.1. SŘ.

 

5.           Dodatečné nominace na PMČR 2007

PK AeČR schválila dodatečné nominace na PMČR 2007, Šumperk, 20.5.-2.6.07:

1.      Ondřej Dupal (GAC Benešov) - na základě vlastní žádosti, s přihlédnutím k výkonům na soutěžích v roce 2005 a 2006

2.      Veronika Müllerová (AK Letňany) - na návrh trenéra RD, zařazena do RD žen

PK AeČR zamítla žádost na dodatečnou nominaci Jana Maretha (AK Hranice).

 

6.           Nominace na mezinárodní soutěže v roce 2007

Trenér RD Petr Krejčiřík upřesnil nominaci pilotů AeČR na mezinárodní soutěže v roce 2007. V závorkách jsou uvedeny počty volných míst v jednotlivých třídách, kurzívou jsou uvedeni náhradníci.

4th Women World Gliding Championship, Romorantin, Francie, 10.7.-22.7.2007

http://www.wwgc2007.org

Kapitán:      Petr Krejčiřík

Club:          Vokřínková, Nováková, Horáčková, Müllerová (1+3)

Std:            Vepřeková, Černá (1+3)

15m:           Netušilová, Trešlová, Kuthanová (3)

5th Junior World Gliding Championship, Rieti, Itálie, 28.7.-11.8.2007

http://www.wgcrieti.it/

Kapitán:      Roman Lanzendorf

Club:          Jan Louda, David Říha, Miloslav Cink (3)

Std:            Jan Kantor, Slavomír Pískatý, Jan Borůvka (3)

14th European Gliding Championship, Pociunai, Litva, 28.7.-12.8.2007

http://www.pociunai.lt/

Kapitán:      Jaroslav Tomaňa

Club:          Roman Mraček, Tomáš Suchánek (2)

Std:            Pavel Loužecký, Jaroslav Tomaňa, Josef Bušek (1+2)

20m Duo:   Jiří Kusbach + 1, Martin Hřivna + 1 (2)

World:        --- (2)

14th European Gliding Championship, Issoudun, Francie, 4.8.-19.8.2007

http://www.egc2007-issoudun.fr

Kapitán:      Petr Krejčiřík

15m:           Petr Koutný, Alena Netušilová, Petr Tichý (2)

18m:           Petr Krejčiřík, Jana Vepřeková (2)

Open:         Tomáš Rendla (2)

 

7.           Soutěžní řád AeČR pro bezmotorové létání

PK schválila konečné znění Soutěžního řádu ZM2 AeČR pro bezmotorové létání, se zapracovanou změnou č. 2. Poslední znění Soutěžního řádu bylo schváleno Výborem AeČR dne 9.3.2007 a je ke stažení na www.aeroklub.cz v sekci Download.

Nominace na soutěže v roce 2007 byly provedeny dle Soutěžního řádu se změnou ZM1.

Soutěže v roce 2007 a nominace na soutěže v roce 2008 proběhnou již podle Soutěžního řádu ZM2.

Hlavní změny v Soutěžním řádu ZM2 jsou:

·       možnost použití indexového listu IGC

·       stanovení pravidel pro účast dvoumístných kluzáků na PMČR, PMRg a PMČR_J

·       PMČR_J bude zároveň i oficiálním mistrovstvím akademiků

·       definice statutu juniora a akademika

·       oddělení všeobecného a ženského Žebříku

·       upřesnění pravidel pro výpočet korigovaných bodů Žebříku v případě neplatnosti soutěže v některé ze tříd

·       omezení zařazení některých soutěží do Žebříku

·       stanovení pravidel pro pořádání pohárových soutěží v rámci hlavních soutěží AeČR

·       změny a doplnění koeficientů soutěží

·       novou přílohou SŘ je Postup odvolání proti rozhodnutí Jury na soutěži

·       plus některé další drobné změny

 

8.           CPS-Online

PK schválila konečné znění Pravidel CPS-Online. Oficiální znění Pravidle CPS-Online bylo schváleno Výborem AeČR dne 9.3.2007 a je ke stažení na www.aeroklub.cz v sekci Download.

Protože Pravidla CPS-Online byla kompletně přepracována, včetně bodovacího sytému, doporučuje PK všem soutěžícím důkladně nová pravidla prostudovat.

Soutěž CPS v roce 2007 poběží již pouze jako CPS-Online.

Dodatkem D1 bude do Pravidel CPS-Online doplněna do přílohy D možnost požívání COTS typu Bräuniger IQ Compeo.

PK děkuje Jirkovi Mlejnkovi z AK Mladá Boleslav za vytvoření profesionálního, hezkého a funkčního online webového systému pro CPS-Online. Děkuje i osobám v pozadí, které se na zprovoznění, případně provozování CPS-Online podílejí.

 

9.           PR zajištění sezóny 2007

Od počátku roku 2007 je oficiálním PR (Public Relations) managerem AeČR paní Eva Maixnerová. PK doporučuje všem organizátorům soutěží, leteckých akcí, případně autorům zajímavých námětů kontaktovat Evu Maixnerovou a spolupracovat s ní při medializaci leteckého sportu. Organizátory hlavních plachtařských soutěží AeČR (PMČR, PMRg, PMČR_J a PMČR_D) kontaktuje Eva Maixnerová.

Kontakt na Evu Maixnerovou: mailto:Maixnerova.Eva@seznam.cz, mobil: 724 985 502.

Plachtařská komise souhlasí s podáním žádosti o dotaci od Olomouckého kraje pro pořadatele PMČR 2007. Doporučuje výboru AeČR, aby uložil ekonomickému úseku AeČR shromáždit podklady k jejímu podání dle požadavků pořadatelů zastoupených Evou Maixnerovou. Dotaci obdrží Aeroklub České republiky, který ji AK Šumperk poukáže formou zápočtu při odvodu za odlétané hodiny. Zodpovídá Eva Maixnerová.

Petr Krejčiřík ve spolupráci s Českou televizí zahájí realizaci projektu reportáží z MS žen ve francouzském Romorantinu a MS juniorů v italském Rieti v roce 2007.

 

10.      EASA - Part M (Tomáš Rendla)

Plachtařská komise na svém jednání projednala otázky a důsledky spojené s aplikací nových předpisů pro údržbu letadel (kluzáků) v ČR.

Aktivitu spojenou se zaváděním nových předpisů považuje PK za nesmyslnou a omezující a to vzhledem k velmi dobrým zkušenostem s existujícím a lety prověřeným systémem údržby, kvalitou prováděných prací, vzniku omezení spojených se zaváděním nových pravidel a zbytečnou genezí finančních nákladů spojených s novým systémem údržby.

PK tímto důrazně žádá AeČR, aby v jednání s ÚCL začal vystupovat razantně proti všem krokům, které nebudou mít jasný pozitivní vliv na letecký provoz. Současně PK žádá, aby byly posunuty veškeré termíny zavádění nových pravidel do reálných hodnot, kdy bude možné splnit požadavky dané jejich aplikací, aniž by došlo k omezení provozu byť jednoho jediného letadla.

Způsobí-li zavádění nových pravidel jakákoli omezení v provozu letadel, doporučuje PK takto postiženým majitelům/ provozovatelům letadel podání žalob na ÚCL.

ÚCL musí respektovat stav a množství servisních organizací, stejně jako množství svého vlastního personálu, který bude schopen udržovat letadla v provozu, stejně jako množství letadel, jejichž provoz bude novým systémem údržby dotčen.

Vzhledem k nově zaváděným pravidlům dojde ke značnému nárůstu nákladů na údržbu letadel spojených s nutností transportu letadel do servisních organizací, vlastních nákladů na údržbu, nákladů spojených s pojištěním letadel při jejich transportu a samozřejmě rizika poškození letadel při transportu do a z servisních organizací.

Tyto zvýšené náklady navrhuje PK požadovat po ÚCL neboť jako národní zástupce dostatečně nehájí národní zájmy v rámci práce EASA.

V duchu tohoto odstavce žádáme, aby bylo neprodleně vyvoláno jednání s UCL, kde budou předmětné otázky uspokojivě vyřešeny.

 

11.      EAS/EGU (Tomáš Rendla)

PK projednala výsledky práce EGU a EAS a navrhuje/žádá Výbor, aby stanovil konkrétní osoby pro práci v těchto velmi důležitých organizacích a uvolnil finanční prostředky pro práci pověřených osob v těchto orgánech. Vzhledem ke skutečnosti, že obě tyto organizace pracují zejména na základě lobbingu u Evropské komise a Evropského parlamentu, žádá PK prezidenta AeČR, aby v rámci svých styků navázal veškeré možné kontakty s našimi představiteli v těchto orgánech a provedl s nimi úvodní jednání v záležitostech týkajících se agendy EAS a EGU a seznámil je s obecnou problematikou všeobecného a sportovního letectví v ČR a v Evropě.

 

12.      Agenda IGC FAI (Jaroslav Vach)

Informace z jednání IGC FAI ve dnech 2.-3.3.2007 ve švýcarském Lausanne podal Jaroslav Vach.

Informace a závěry z jednání IGC tvoří Přílohu 1 tohoto zápisu.

Kompletní informace o činnosti a jednáních IGC lze získat na webu IGC FAI.

 

13.      Finance PK AeČR

Skutečný stav podúčtu PK AeČR vedeného u AeČR k 25.4.2007 a jednotlivé pohyby jsou k nahlédnutí zde.

Pokud bude PK pravidelně dostávat příslušnou část dotace Sazky, budou financovány/ dotovány mimo jiné tyto účely/výdaje:

·       poplatky EGU: 125 EUR/rok        (platí pro roky 2006 a 2007)

·       poplatky za uvedení hlavních soutěží AeČR (PMČR, PMRg, PMČR_J) v IGC Ranking Listu (v loňském roce byl poplatek za první třídu v soutěži 200 CHF a za každou další třídu soutěže 50 CHF)

·       výjezdy delegátů IGC FAI a EGU

·       poplatek OLC (cca 300 EUR/rok)

·       vyhodnocení CPS, případně CPS-Online

·       cestovní náklady na jednání PK AeČR pro členy PK a přizvané hosty

·       propagace plachtění v ČR

·       vyhlášení sportovců AeČR - plachtařů

·       proplacení startovného juniorům na všech hlavních soutěžích AeČR (PMČR, PMRg, PMČR_J a PMČR_D) až do výše uvedené v konkursu na pořádání soutěže

PK AeČR schvaluje tyto výdaje v roce 2007:

·       odměna Jiřímu Cihlářovi za vyhodnocení CPS 2006 ve výši 5.000,-CZK

·       mediální aktivity 2007 - reportáže ČT z MS žen Romorantin (Francie) a MS juniorů Rieti (Itálie) - limit 200.000 CZK

·       podpora juniorského repre družstva na soustředění před MS 2007 v Rieti a na MS juniorů 2007 v Rieti - limit 300.000 CZK

·       odměna za vytvoření systému CPS-Online - bude upřesněno

·       dofinancování nákupu Duo Discuse pro potřeby české reprezentace - cca 1.000.000 CZK

·       proplacení startovného juniorům na všech hlavních soutěžích AeČR (PMČR, PMRg, PMČR_J a PMČR_D) dle stanovených pravidel pro rok 2007

Pokyn k proplacení finanční částky vždy vydává předseda PK sekretariátu AeČR, který provede platbu.

 

14.      Různé

14.1.   Návrhy na případná ocenění FAI (Lilienthalova medaile, medaile Pelagie Majewské, diplom Pirata Gehrigera, diplom Paula Tissandiera) a AeČR (Zlatá medaile AeČR, Čestný pilotní odznak) z členských organizací lze podávat buď předsedovi PK AeČR, Petrovi Koutnému, generálnímu tajemníkovi AeČR Jiřímu Dodalovi, nebo kterémukoliv členu PK.

14.2.   PK schvaluje Jiřího Dodala ve funkci hlavního stewarda na 14. ME v Litvě 2007. Jiří Dodal byl za tímto účelem osloven organizátorem ME. Výkon funkce hlavního stewarda na ME zástupcem AeČR zvýší prestiž českého sportovního letectví.

14.3.   Vzhledem k poslední změně Annexu A k SC3, která mimo jiné stanovuje otevření odletu na plachtařských soutěžích až po 30. minutách po vzletu posledního soutěžícího ve třídě, doporučuje PK všem organizátorům plachtařských soutěží redukci tohoto času na 20. minut.

14.4.   PK bere na vědomí rozhodnutí Sportovní komise AeČR ve věci odvolání Martina Skaly proti výsledkům PMČR_J 2006 ve Vysokém Mýtě.

14.5.   PK bere na vědomí Zápis z 2. jednání Sportovní komise AeČR ze dne 10.2.2007.

14.6.   Vraťa Šrám prezentoval PK programy Top Term a Top Task, které slouží k získávání plachtařských předpovědí a k plánování tratí. Jde o komerční produkty směrované speciálně na plachtařskou komunitu. Vraťa Šrám má za úkol získat dostupné informace ohledně výše uvedených SW. PK AeČR následně zhodnotí investici zahrnutí regionů České republiky do těchto SW.

14.7.   V roce 2007 se nepředpokládají žádné významné změny ve vzdušných prostorech ČR.

Vydání nové ICAO mapy 1:500.000 se očekává až na konci roku 2007.

SUA prostory platné pro rok 2006 zůstávají v platnosti i v roce 2007.

Soubory se SUA pro SeeYou, SeeYou mobile a WinPilot jsou ke stažení na webu PK.

SUA soubory pro potřeby plachtařských soutěží budou upraveny podle požadavků jednotlivých organizátorů soutěží.

V jednání je úprava prostoru LKP5 Prčice na R=2km s horní hranicí 5000ft MSL.

14.8.   Od 10.5.2007 dojde ke změně důležité frekvence Praha Terén na 124,450 MHz.

 

 

 

Dne 25.4.2007 zapsal Petr Koutný


Zpráva delegáta v IGC FAI 2007 ze služební cesty

 

Účel cesty:                    Zasedání Mezinárodní plachtařské komise (IGC FAI)

Místo a datum konání:   Švýcarsko, Lausanne, 2. a 3. března 2007

Jméno delegáta:           Ing. Jaroslav Vach

 

Zápis s případným komentářem

 

1.  Zahájení

Zasedání bylo zahájeno v 9.20 prezidentem IGC panem Bobem Hendersonem. Přivítal generálního tajemníka FAI pana Maxe Bishopa, rovněž delegáty aeroklubu Chile, kteří se zasedání zúčastnili poprvé. Minutou ticha byli uctěni zesnulí plachtaři.

Kontrola účasti:

Prvého dne se zasedání účastnili delegáti z 30 států. Druhého dne 31 států + Velká Británie proxi za Kenyu. První den absolutní většina 16 hlasů, 2/3: 21 hlasů, 2. den absolutní většina 17 hlasů, 2/3: 22 hlasů.

 

2.  Schválení zprávy z předcházejícího zasedání IGC 2006

Bez připomínek.

 

3.  Všeobecné záležitosti FAI (Max Bishop)

Byla zmíněna především GK v Santiago de Chile.

Nový koncept WAG Světových leteckých her pro rok 2009. Hry budou soustředěny na rozdíl od předchozích do jednoho místa. Zatím je 5 nabídek na místo pořádání: Londýn (Velká Británie), Melbourne (Austrálie), Moskva (Rusko), Odense (Dánsko), Turín (Itálie). Konečná prezentace bude 1. června v Olympijském muzeu.

Byly schváleny 2 rezoluce: Letový prostor - zahrnující současné problémy s letovým prostorem a o jazyku - zahrnující doporučení o používání jazyka pře přeletu hranic států. Byli přijati noví členové FAI, především z Asie. Projekt ATMOS.

 

4.  Zpráva prezidenta IGC (Bob Henderson)

Ve všech třídách se obměnili šampióni. V roce 2006 proběhla MS: 29. MS v Eskilstuně (Švédsko), 4. MS v klubové třídě a 5. MS ve třídě Světové, obě současně ve Vinonu (Francie).

V minulém roce proběhlo 8 klasifikačních GP, kterých se zúčastnilo celkem 143 pilotů. Bohužel objevily se problémy s pořádáním 2. Světového GP, které mělo proběhnout na Novém Zélandě. NZ nakonec byl nucen pořadatelství odmítnout a nyní se hledá nový pořadatel nejpozději v roce 2008. V září se sešel Výbor IGC v Cambridgi v UK a jednal o problémech, které se objevily během roku. Některé z návrhů jsou zařazeny pro projednání v plénu v letošním roce. V dalším se prezident dotkl problémů týkajících se MS a složitého bodování. Sporty, které se nezmodernizují, budou mít problémy s udržením přízně diváků i s vlastní členskou základnou. Požádal rovněž o zvýšení bezpečnosti letů.

 

5.  Finanční zpráva (Dick Bradley)

Detaily viz. Minutes. Dick Bradley byl pověřen vypracováním rozpočtu a plánem na dalších 5 let.

 

6.  Zprávy nevyžadující hlasování

6.1.  OSTIV (Luek Bormans)

28. kongres OSTIV proběhl během MS v Eskilstuně v minulém roce. Cenu OSTIVu získal team FLARM ze Švýcarska za vývoj antikolizního zařízení vedoucí k podstatnému zvýšení bezpečnosti letu. Diplom OSTIVu za nejlepší technický článek obdržel F. Ragot za článek Best Speed Story (Historie optimalizace rychlosti). Za nejlepší meteorologický článek obdržela diplom OSTIVu skupina kolem E.E. Hindmana za článek: An Usually High Sommertime Wave Flight (Neobvyklý letní vlnový výškový let). Bylo prezentováno celkem 35 článků. Během Gen. konference byl znovu zvolen výbor OSTIV. Petr Kousal rezignoval na svou funkci předsedy SDP Crashworthiness Subcommittee. Předseda Training and Safety Panel I. Oldaker a nově zvolený šéfredaktor OSTIVu E.E. Hindman byly zvoleni jako členové vedení OSTIVu.

 

6.2.  Podkomise

6.2.1.  Business Development Committee (B. Henderson)

Koncepce, kterou Výbor IGC v minulosti navrhl se neosvědčila a na zářijovém zasedání výbor rozhodl skupinu zrušit a koncept vrátit do Výboru. Na plénu bude předložen Strategický plán. Do budoucna je třeba zvýšit aktivitu především v oblasti marketingu.

 

6.2.2.  Communication and PR (B. Henderson)

Prezident vydával pravidelně Dopisy, byly rovněž publikovány v časopise Segelfliegen. Periodicky byly publikovány výsledky a zprávy z Grand Prix. Články o plachtění byly sporadicky publikovány z iniciativy jednotlivých národních aeroklubů. Tyto aktivity je třeba rozvíjet jak na národní tak místní úrovni. Webové strany IGC se dále vyvíjejí a zlepšují. Do budoucna bychom chtěli vytvořit segment národních novinek, a každý stát by do nich přispíval individuálně.

 

6.2.3.  Web Specialist Report (P. Ryder)

Byl vyvinut nový navigační systém na webu IGC, pomocí kterého se snadněji dostanete k jednotlivým článkům.

 

6.2.4.  Competition Development and Quality Control Report (E. Mozer)

V roce 2006 proběhlo 8 kvalifikačních GP, ze kterých se první dva piloti kvalifikovali do 2. Světového GP. Finální závod měl proběhnout v prosinci 2007 na Novém Zélandě v Omaramě. Bohužel nakonec byl NZ nucen tento závod zrušit a IGC nyní hledá nového pořadatele.

Dohled IGC nad podniky 1. kategorie. Jedním ze strategických cílů je zlepšit kvalitu závodů prvé kategorie. Za tímto účelem bylo doporučeno, aby Chief Steward spolu se členem výboru nebo jeho zástupce navštívili nejpozději půl roku před akcí místo a organizátora závodu a provedli kontrolu. Účelem kontroly je:

1.  Zajistit, aby organizátor rozuměl a zajistil důležitost podniku.

2.  Zajistit podporu od IGC k organizátorovi, případně přes další důležité osoby k zajištění úspěšného závodu.

3.  Zajistit, aby organizátor byl schopen vytvořit a řídit úspěšný závod.

4.  Potvrdit, že místo je vhodné se zřetelem na letiště, zařízení, okolí, terén, letový prostor, blízké překážky a další problémy, které by mohly mít vliv na bezpečnost závodníků. Začátek tohoto nového přístupu, který byl přijat v roce 2006, bude v Rieti (Itálie), které navštíví Bob Henderson a Roland Stuck a Romorantin (Francie), které navštíví Brian Spreckley a Peter Ryder.

Výbor rozhodl, že bude rovněž uspořádán seminář pro CHS. Budou vytvořeny standardy a úvodní seminář byl proveden 1.3.2007 v Lausanne.

 

6.2.5.  Championship Management Committee Report (E. Mozer)

Nabídky:

2010 FAI WGC - 15, 18, Open class

- Finsko - Rayskala

- Maďarsko - Szeged

 

2010 FAI WGC - Std, Club, World class

- Slovensko - Prievidza

 

2009 FAI EGC - Std, Club, World, 20m dvousedadlovky

- Rusko - Orel - Pugačevka

 

6.2.6.  Zpráva komise Sportovního řádu (Ross Macintyre)

Většina práce se týkala změn zahrnutým od roku 2006. Jeden z návrhů bylo použití COTS zapisovačů pro odznaky pro ověření polohy, dále zrušení fotografické kontroly. Zde byla uvažována 5-letá pauza, takže toto datum vyprší 30. září 2009. Pokud plenární zasedání rozhodne, může toto datum vypršet v roce 2008. Sportovní řád by se měl v roce 2007 přepsat. COTS by vzhledem k bezpečnosti pro ověřování polohy měly platit pouze pro max. zlatý odznak. Vzhledem k tomu, že je nyní asi 500 výrobců GPS, asi ne všechny se budou hodit pro tento úkol. GFAC dá NAC doporučení, které by mohly v budoucnu vyhovovat. Závisí však zda IGC se rozhodne doporučení o COTS zapisovačích do budoucna akceptovat.

 

6.2.7.  Zpráva ANDS Bernalda Smitha se týkala vývoje v této oblasti

Evropský systém Galileo je opožděn. Systém rovněž vyvíjí Rusko, ten bohužel nebude možno využít pro účely IGC a rovněž Čína - systém Beidou.

V USA se snaží o využití transpondérů v kluzácích a možnosti jejich vypínání za letu, aby se šetřily AKU. Povinné používání Mode S transpondérů v Evropě zdá se, že nebude tak horké.

V Evropě je již 5000 jednotek antikolizního systému Flarm.

Letové zapisovače: jsou určité problémy se záznamem ENL (elektrické MG) s nízkou úrovní zvuku.

 

6.2.8.  GFAC (Ian Strachan)

Jsou testovány FR s možností Flarm: švýcarský antikolizní systém Flarm, LXN Red Box Flarm a kombinace Colibri Flarm od LXN.

U ENL jsou problémy se záznamem zvuku u elektrických MG pro nízkou úroveň hladiny zvuku a doporučuje se přejít na jiný systém - záznam otáček a pod. Nyní je schváleno 33 druhů zapisovačů od 12 výrobců.

 

6.2.8.  Světová třída (Francois Pin)

Jsou dva výrobci PW5 v Polsku. MS ve Vinonu (Francie 2006) mělo vysokou úroveň. Bohužel se ho zúčastnilo málo závodníků. Jsou problémy s pronájmem a dopravou přes moře. Na toto je třeba se zaměřit do budoucnosti. Bylo překonáno několik světových rekordů.

 

6.3.  Zprávy specialistů

6.3.1.  Baron Hilton Cup (Hannes Linke)

Rok 2006 je mezirok v této soutěži končící v roce 2007. V roce 2006, což je polovina soutěže, bylo uletěno celkem 495 letů a 287 936 km. Soustředění na ranči M se bude konat 21.-28.6.2007.

 

6.3.2.  CASI - Sportovní (Tor Johannessen)

V komisi platí při uplatňování návrhů 3-leté pravidlo. Byl publikován Sportovní řád, díl 13 pro Sluncem poháněná letadla SpA. V roce 2001 ustanoveny rekordy pro Bezpilotní prostředky UAV. Od té doby byly schváleny pouze 4 rekordy. Bylo navrženo, aby byl snížen poplatek za ně. Prezident CASI požádal FAI o případnou dotaci, ta byla zamítnuta. Webová strana je na FAI straně. Výbor je nyní složen s prezidenta 1.VS, dvou VS a tajemníka. Henry Lindholm ze Švédska byl znovu zvolen jako prezident.

 

6.3.3.  Environmental - Prostředí (B. Smith)

Výroční setkání se konalo ve Neu-Isenburg v Německu v lednu 2007. Zabývalo se globálními hrozbami ohrožujícími prostředí, měřením plynů a byla přečtena zpráva o UL. Jde především o snížení znečištění uhlíkem v ovzduší - diesel motory helikoptér a pod.

 

6.3.4.  Online Contest (Axel Reich, Reiner Rose)

V období 2006-7 se účastnilo 9405 plachtařů/64954 letů a 2834 paraglidistů/17696 letů. Plachtaři uletěli celkem 19,5 mil. km, paraglidisté 1,1 mil. km. Úspěšně se rozvinula i plachtařská liga, které se účastnilo celkem 800 klubů.

 

6.3.5.  Simulované létání (R. Stuck)

Objevily se další simulátory. Flight Simulátor X od Microsoft. Na trhu jsou 4 plachtařské simulátory: SFS (Německo), Sailor of the Sky (Španělsko), Silent Wings (Norsko) a Condor (Slovinsko). Condor je pravděpodobně nejlepší z nich.

Soutěžení na webu se stává populární. Využívají se především Condor a Silent Wings. Aerokluby začínají využívat simulátory i pro výcvik. V Lashamu (UK) využili simulátor na bázi Silent Wings pro výcvik a student byl schopen po výcviku na simulátoru a pouhých 5 letech ve dvojím letět sólo.

 

6.3.6.  Zpráva o Pilot Ranking List (Brian Spreckley)

V roce 2007 žebříček zahrnul 53 závodů s více jak 100 závody v jednotlivých třídách. Tedy o 72 závodů ve třídách více jak v roce 2005. Celkem zahrnuje 2500 pilotů. Vzhledem k rostoucímu počtu pilotů se zvyšuje počet žádostí o upřesnění. Hlavním problémem je zvýšení přesnosti informací od organizátorů závodů. To se odrazilo na vytvoření nového Annexu D, který byl schválen Plénem. Pošlete prosím informace o pilotech včetně fotografií, které v žebříčku chybí. Během 2006 byly zkontrolovány údaje a vytvořen návrh Annexu D ve skupině: K. Nicholson, D. Flament, P. Platzer a P. Eriksen

Je třeba se zaměřit na kooperaci této skupiny s organizátory závodů a upřesnit informace o zúčastněných pilotech. Současný systém se kontroluje a na plenárním zasedání byla prezentována nová struktura. Webová strana se dále zlepšuje díky podpoře z FAI (Thierry Montigneaux).

 

6.3.7.  IGC - airspace, licencing a medical specialist  (P. Eriksen)

Letový prostor byl vždy kritická záležitost v našem sportu. Po určitém počtu bezproblémových let, je harmonizace spodního vzdušného prostoru před řešením a je tlak od EU pro nalezení řešení. Největším problémem je prostor třídy E, kde se mixují VFR lety s IFR lety. Zdá se, že to bude možno dosáhnout pouze použitím transpondérů.

Zvyšuje se počet nízkonákladových společností používajících dalších letišť v blízkosti metropolí, zvyšuje se počet žádostí o zvýšení počtu TMA a CTR.

Dalším problémem se zdá UAV (Bezpilotní prostředky) a růst společností vyrábějících tyto letouny.

Zvyšuje se tlak na povinné vybavení všech letadel transpondéry s Modem S. Ačkoli se zdálo, že to bude nutné v krátké době, kluzáky mohou létat bez transpondérů v roce 2007 a nebylo zatím dosaženo shody o termínu.

ADS-B jednoho dne nahradí dosavadní prostředky, ale vypadá to, že to nebude dříve jako za 10 let.

O zavedení radia s 8,33 kHz se stále bojuje především v Evropě a je nejisté zda se dlouhodobě vyhneme této investici.

Konference o lehkém létání se konala v Eurocontrol v prosinci 2006. Byly zde diskutovány různé názory. Určitá linie je dána alespoň v Evropě.

Pilotní průkazy:

Minulý rok doporučila ICAO licenční skupina, aby plachtění a balónové létání byla mimo současnou strukturu licencí (nová struktura považuje PPL jako první krok pro budoucí dopravní piloty). Nyní s těmito závěry bylo souhlaseno, což je považováno za pozitivní, aby byly v budoucnu odlišné lékařské požadavky pro motorové létání.

V Evropě diskuze o průkazech stále probíhá. Zatím však o tom nebylo rozhodnuto. Hledisko EASA je, že by se Průkazy mohly vydávat na bázi Národních aeroklubů či Leteckých sportovních organizací na národní nebo Evropské úrovni. Letecké inspekce (CAA) jsou samozřejmě proti, neboť by ztratily důležitou aktivitu.

Lékařské požadavky:

Rovněž tyto záležitosti jsou diskutovány s EASA. Návrh EAS (Evropských leteckých sportů) a EGU (Evropské plachtařské unie) je , aby lékařská prohlídka pro plachtaře byla prováděna všeobecným lékařem. Zde opět bojujeme proti Letecké inspekci, která je proti. Rozhodnutí je očekáváno v roce 2007. Pro Evropu tyto problémy pro nás řeší EGU a EAS, která je nyní vysoce uznávanou autoritou.

 

6.4.  Minulé a budoucí šampionáty

6.4.1.  MS Eskilstuna (Švédsko): Dvě nehody byly způsobeny velmi agresivním létáním, jinak úspěšné.

6.4.2.  MS Vinon (Francie): Dle pořadatele velice úspěšné.

6.4.3.  MS juniorů Rieti (Itálie) 2007: Připraveno celkem 13 vlečných, k dispozici budou i Čmeláci. Navrženo vlekat do 750 m. Budou použity mikrokamery pro publicitu a media.

6.4.4.  MS žen Romorantin (Francie) 2007: Organizátor nebyl přítomen, nikdo nebyl schopen zodpovědět otázky ohledně požadavku na protokoly o vážení, nicméně dle pravidel se zřejmě bude týkají pouze klubové třídy. Entry Fee by nemělo být zvýšeno, Sanction Fee je v něm zahrnuto.

6.4.5.  14th FAI EGC 2007 Issoudun (Francie): Zatím přihlášeno 103 pilotů z 20 zemí, 2 hosté. Dle A. Reicha musí být hosté mimo soutěž.

6.4.6.  14th FAI EGC Pociunai (Litva): Pouze 8 pilotů přihlášeno do Světové třídy, žádost o zvýšení počtu na 3/stát byla zamítnuta, ale bylo odhlasováno počet 2 z každého státu na každou třídu, tedy celkem nikoli 6 na stát, ale 8. U 20m dvousedadlovek nebude koeficient. U dvousedadlovek se piloti mohou střídat na sedadlech, ale nemůže jich být více.

6.4.7.  30th FAI WGC Luesse (Německo) 2008: Přípravy probíhají dle plánu.

6.4.8.  30th FAI WGC Rieti (Itálie) 2008: Je připravena další runway, na přípravy dohlíží L. Brigliadori.

6.4.9.  MS žen Szeged (Maďarsko) 2009: Vybudována nová runway.

6.4.10.  MS juniorů Rayskala (Finsko): Přípravy probíhají dle plánu.

 

6.5.  Schválení oficiálně nominovaných zástupců IGC pro závody

5. MS juniorů Rieti (Itálie) 2007:

CHSt.:        Roland Stuck

St:               V. M. Leinekki

PJ:              T. Johannessen

Členové J:  Alvaro de Orleans, Ross Macintyre

 

4. MS žen Romorantin (Francie) 2007:

CHSt:         Peter Ryder

St:               Gill van den Broeck

PJ:              B. Ramseyer

Členové J:  J. Ščupak, M. Fache

 

14. ME Issoudun (Francie) 2007:

CHSt:         P. Pauwels

St:               A. Sheard

PJ:              G. Ax

Členové J:  Beta, Reich

 

14. ME Pociunai (Litva) 2007:

CHSt:         schválen Jiří Dodal

 

MS Rieti (Itálie) 2008:

CHSt:         B. Spreckley

St.               R. Danewid

PJ:              T. Johannessen

Členové J:  P. Eriksen, TB

 

MS Luesse (Německo) 2008:

CHSt:         R. Bradley

St:               H. Linke

PJ:              B. Henderson

Členové J:  J. Ščupak, TB

 

6.6.  Grand Prix

V roce 2006 proběhlo 8 kvalifikačních závodů. Celkem 143 pilotů z 11 států. Bohužel Nový Zéland není schopen zorganizovat Světové GP finále. Na výboru bylo dohodnuto, že organizátor bude vybrán do 31. března z nabídky: Rakousko, Itálie, Severské státy, Jižní Afrika.

Výbor by měl upřednostnit: nabídku v roce 2007, sponzorování, které zahrne snížení nákladů pilotů, co největší publicitu se strany medií. Bude se preferovat nabídka Jižní Afriky, pokud bude shoda.

Budoucí GP:

Období 2008-2009 - kvalifikační. Maximálně 9 kvalifikačních závodů. Z každého se 2 piloti budou kvalifikovat, případní další dle Ranking žebříčku, předchozí šampión automaticky, pro finále je povolen 1 host, max. 20 pilotů celkem. Finále by mělo proběhnout v období červenec-prosinec 2009. Místa kvalifikačních závodů určí výbor.

 

9.  Zprávy a návrhy vyžadující hlasování

9.1.0.  Zvýšení počtu pilotů ze 2 na 3 ve světové třídě na ME Litva 2007. Změna celkového počtu pilotů 6/NAC na 2/v každé třídě.

9.1.1.  Návrh, aby se každých 8 let konalo WGC mimo Evropu. (Year 2). Pozměněný návrh byl přijat.

9.1.2.  Návrh na ustavení skupiny pro studium nízko nákladových a lehkých kluzáků a motorizovaných kluzáků. Pozměněný návrh byl přijat.

9.1.3.  Návrh FAI aby byla vytvořena nová technická komise Navigace a letový prostor. Návrh byl přijat. Schválena podpora IGC.

9.1.4.  Návrh na řešení zvýšení odolnosti vůči poškození. Návrh přijat s požadavkem pro adaptaci sedačky z pěnového materiálu.

9.1.5.  Návrh budoucí strategie IGC. Návrh přijat.

9.1.6.  Návrh na schválení pořadatelů SGP výborem. Pozměněný návrh byl přijat.

9.2.1.a  Kompletní oprava SC3. (Year 1). Návrh byl přijat.

9.2.1.b  Návrh na zrušení výškového rozdílu 1000m pro rekordy. Nepřijato.

9.2.1.c  Návrh na vytvoření nové třídy mot. kluzáků o hmotnosti do 300 kg. Návrh zahrnut do nové studie skupiny lehkých kluzáků.

9.2.1.d  Viz 9.2.2.a a 9.2.2.b  Přijato (Year 2).

9.2.2.a  Povolení vícenásobných rekordů na vzdálenost při jednom letu. Zamítnuto.

9.2.2.b  Povolení vícenásobných rychlostních rekordů. Zamítnuto.

9.2.2.c  Dodatečné uznání rekordů z minulosti dle návrhů 9.2.2.a a 9.2.2.b. Zamítnuto.

9.2.2.d  Návrh na definování technických požadavků pro výpočetní SW. Zamítnuto.

9.2.2.e  Skupina pro testování a schvalování výpočetního SW. Schválena. (Year 1).

9.3.1.a  Umožnit účast vítěze MS žen a juniorů na MS mimo pořadník. Schváleno. (Year 2).

9.3.1.b  Implementace pravidla o zvýšení hmotnosti na 850 kg v Open class o 3 měsíce dříve - od 1.4.07. Schváleno.

9.3.1.c  Revize handicapů, jiné změny. Schváleno. (Year 2).

9.4.1.  Adaptace GP výsledků do Ranking list. Schváleno.

9.4.1.a  Návrh Annexu D - Ranking list. Schváleno. (Year 2).

9.4.2.a  Aplikovat nová pravidla na staré výsledky do roku 2005. Zamítnuto.

9.5.1.  Nový seznam zkratek. Zahrnut do návrhu pro FAI.

 

Hlasování o nabídkách MS a ME pro další období 2009-2010:

12.1.1.  MS 2010 -  15m, 18m, Open - Szeged (Maďarsko)

12.1.2.  MS 2010 - World, Club, Standard - Prievidza (Slovensko)

12.2.  ME 2009 - World, Club, Standard, 20m Duo - Orel (Rusko)

12.3.  Návrh Argentiny pro konání MS Ameriky (kontinentální) 2008 - Rozhodne výbor IGC

 

Hlasování o výročních cenách, diplomech IGC:

13.1.  Lilienthalova medaile - Alan Patching (Austrálie)

13.2.  Pirat Gehriger diploma - L. Boermans (Holandsko), B. Spreckley a K. Nicholson (UK)

13.3.  Medaile Pelagie Majewske - Ghislaine Facon (Francie)

 

Volba vedení IGC:

Prezident IGC:     B. Henderson

1. VP:                   E. Mozer

VP:                       G. Ax, V. Foltin, V. Leinikki, B. Speckley, R. Stuck

Tajemník:             Peter Eriksen

 

Další zasedání: 29.2.-1.3.2008 v Římě.

 

Zapsal: Ing. Jaroslav Vach dne 20.3.2006

Upřesnění a podrobnosti lze získat na webu IGC-FAI po jejich vydání.