Zápis

z 1. jednání Plachtařské komise AeČR

konaného ve Zbraslavicích dne 21.10.2006

 

Přítomni:        Jiří Cihlář, Petr Koutný, Petr Krejčiřík, Tomáš Rendla, Vratislav Šrám, Jiří Štěpánek, Alena Zárybnická

Přizváni:        Eva Maixnerová, Jaroslav Vach

Omluveni:      Luděk Kluger

 

1.    Výběr pořadatelů a termínů soutěží AeČR v roce 2007

Na základě vyhlášeného konkursu a došlých přihlášek PK vybrala následující pořadatele a termíny hlavních plachtařských soutěží AeČR v roce 2007:

 

PMČR - Šumperk: 20.5. - 2.6.2007 (hlasování: 7 pro)

PMRg - Vysoké Mýto: 5.8. - 18.8.2007 (hlasování: 4 pro, 2 proti, 1 se zdržel)

PMČR_J - Jindřichův Hradec: 8.7. - 21.7.2007 (hlasování: 7 pro)

PMČR_D - Dvůr Králové: 22.7. - 4.8.2007 (hlasování: 7 pro)

 

Termíny určují letové dny soutěží a jsou pro organizátory soutěží závazné. Termín soutěže PMČR_D je doporučen.

PK blahopřeje vítězům výběrového řízení a děkuje všem ostatním zájemcům za projevený zájem.

 

Shrnutí a porovnání jednotlivých nabídek naleznete na webu PK. Termíny soutěží byly stanoveny s ohledem na termíny mezinárodních soutěží v roce 2007 a na termínové požadavky organizátorů soutěží.

Grafický přehled termínů jednotlivých soutěží nejen v roce 2007 naleznete na webu PK.

 

PK žádá organizátory soutěží, aby příště podávali své přihlášky k pořádání soutěže výhradně na aktuálním oficiálním formuláři Přihlášky k pořádání - organizaci plachtařské soutěže AeČR, umístěné na webu AeČR v sekci Download.

 

Kontrolou Místních propozic jednotlivých plachtařských soutěží je pověřen Jiří Cihlář.  Organizátoři soutěží zašlou vypracované Místní propozice Jiřímu Cihlářovi a Petrovi Koutnému minimálně 60 dní před začátkem soutěže. Místní propozice soutěže musí splňovat podmínky platného Annexu A ke Sportovnímu řádu FAI, díl 3.

 

PK AeČR upozorňuje organizátory plachtařských soutěží, že na hlavních plachtařských soutěžích AeČR (PMČR, PMRg, PMČR_J  a PMČR_D) jsou jako zařízení pro kontrolu letu povoleny pouze FAI schválené GNSS FR! Používání neschválených zařízení (GPS Garmin, Magellan, záznamy ze SeeYou Mobile, WinPilot apod.) je nepřípustné.

 

2.    Žebřík pilotů AeČR 2006

PK schvaluje Žebřík pilotů 2006 ve stavu, v jakém je k dispozici na webu PK.

PK se při stanovování Žebříku 2006 striktně držela znění platného Soutěžního řádu AeČR pro bezmotorové létání, s datem vydání 23.11.2003, se zapracovanou změnou č. 1 ze dne 1.1.2005.

 

PK opakovaně a důrazně žádá všechny organizátory soutěží, aby na konečné výsledkové listině soutěže důsledně uváděli plné jméno soutěžícího (jméno a příjmení), rok narození soutěžícího a příslušnost soutěžícího k domovskému aeroklubu. Tyto informace jsou zásadní pro stanovení Žebříku pilotů.

 

3.    Stanovení Reprezentačního výběru a Reprezentačního družstva AeČR v plachtění pro rok 2007

Reprezentační výběr na rok 2007 je dle odstavce 7.1.2 SŘ stanoven pořadím do 20. místa v Žebříku 2006 a dále pořadím 8. nejlepších žen a pořadím 8. nejlepších juniorů v Žebříku.

Reprezentační družstvo (RD) 2007 bylo stanoveno absolutním pořadím v Žebříku 2006 do 8. místa včetně, plus první 4. ženy a první 4. junioři v pořadí.

Reprezentační výběr je pro rok 2007 stanoven takto:

(členové RV zařazení do RD jsou zvýrazněni tučně)

 

1.    Petr Krejčiřík

2.    Tomáš Rendla

3.    Tomáš Suchánek

4.    Pavel Loužecký

5.    Roman Mraček

6.    Jaroslav Tomaňa

7.    Jana Vepřeková            1. žena

8.    Petr Koutný

9.    Alena Netušilová           2. žena

10.  Miloš Dedera

11.  Petr Tichý

12.  Michal Lešinger

13.  Ivan Novák

14.  Daneš Grula

15.  Ivan Harašta

16.  Josef Bušek

17.  Martin Hřivna

18.  Jiří Kusbach

19.  Marek Pechanec

20.  Hana Vokřínková           3. žena

21.  Dana Nováková             4. žena

22.  Jana Trešlová               5. žena

23.  Lenka Kuthanová         6. žena

24.  Andrea Benšová           7. žena

25.  Olga Bubnová               8. žena

26.  Jan Louda                      1. junior

27.  David Říha                     2. junior

28.  Miloslav Cink                 3. junior

29.  Jan Kantor                     4. junior

30.  Martin Skala                   5. junior

31.  Slavomír Pískatý jun.    6. junior

32.  Josef Novotný                  7. junior

33.  Radek Vlček                    8. junior

 

4.    Nominace na PMČR 2007

Nominace na PMČR 2007 (Šumperk, 20.5. - 2.6.2007) byla stanovena na základě bodů 6.6.4., 6.6.5., 6.6.6. a 6.6.7. platného SŘ a je součástí Žebříku 2006 (viz. list NominacePMCR07).

 

Pro stanovení korigovaných bodů pro postup na PMČR 2007 z PMRg byly vzhledem k neplatnosti Klubové třídy PMRg 2006 v Jihlavě použity výsledky Klubové třídy PMRg 2005 v Moravské Třebové a výsledky Kombinované třídy PMRg 2006 v Jihlavě.

 

5.    Nominace na PMRg, PMČR_J a PMČR_D 2007

Budou stanoveny na jarním zasedání PK v roce 2007 po vyhodnocení CPS 2006.

 

6.    Návrh nominací na mezinárodní soutěže v roce 2007

Kurzívou jsou uvedeni piloti přicházející v úvahu pro jednotlivé třídy tam, kde dosud nebyla nominace stanovena pevně. Konečná nominace bude upřesněna trenérem RD po jednáních s jednotlivými piloty na jaře 2007.

 

14. ME (EGC) v klapkových třídách, d’Issoudun, Francie, 3.8. - 16.8.2007

Soutěže se může zúčastnit max. 6 soutěžících z jednoho státu, max. 2 v jedné třídě:

15m:               Netušilová, Suchánek, Tomaňa, Koutný

18m:               Krejčiřík, Vepřeková

Open:              Rendla, ?        

 

14. ME (EGC) v neklapkových třídách, Pociunai, Litva, 4.8. - 19.8.2007

Soutěže se může zúčastnit max. 6 soutěžících z jednoho státu, max. 2 v jedné třídě. Navíc máme úřadujícího Mistra Evropy ve třídě Std. Možná bude místo World třídy otevřena třída dvoumístných kluzáků do 18m:

Std:                 Loužecký, Tomaňa, Koutný, Tichý

Club:               Suchánek, Mraček, Tomaňa, Koutný

World:             ?, ?

Duo:                Dedera

 

4. MS (WGC) žen, Romorantin, Francie, 17.7. - 29.7.2007

Soutěže se může zúčastnit max. 9 soutěžících z jednoho státu, max. 3 v jedné třídě. Navíc máme úřadující mistryně ve třídách Std a Club:

15m:               Netušilová, Trešlová, Kuthanová

Std:                 Vepřeková, Benšová, Černá, ?

Club:               Vokřínková, Nováková, Horáčková, Müllerová

 

5. MS (WGC) juniorů, Rieti, Itálie, 28.7. - 11.8.2007

Soutěže se může zúčastnit max. 6 soutěžících z jednoho státu, max. 3 v jedné třídě. Podmínkou účasti na soutěži je účast na jarním soustředění v Rieti pod vedením trenéra repre Petra Krejčiříka:

Std:                 Kantor, Skala, Pískatý

Club:               Louda, Říha, Cink

Náhradníci:     Borůvka, Novotný, Vlček

 

7.    Zpráva delegáta v EGU

Slovy delegáta PK AeČR v EGU Luďka Klugera (v Českých Budějovicích 9.11.2006):

 

Poslední kongres EGU proběhl v únoru 2006 v Kodani. Jako noví členové EGU byli přijati zástupci Litvy a Polska.

Hlavními tématy a problémy v letech 2006/7 jsou pro kolegy z ostatních zemí především podle jejich názoru přemrštěné zdravotní požadavky na piloty kluzáků a ceny pravidelných lékařských prohlídek. Nejhůře na tom je asi Švédsko, kde cena za prodloužení licence se může vyšplhat i přes 1000 EUR.

V oblasti technického vybavení kluzáků stále panuje strategie odmítání odpovídačů s poukázáním na jejich energetické nároky a morální zastaralost této technologie. Australský výrobce zkouší konkurenční zařízení proti FLARM, současně s integrovanou jednotkou na bázi GPS odpovídače, nicméně nějaké nasazení v běžném provozu nelze očekávat před rokem 2010.

Oblast provozu je nyní ve sféře zájmu i agentury EASA - bohužel v EU levá ruka neví, co dělá pravá a téměř všechny připomínky EGU ke zjednodušení pravidel a vydávání licencí byly doposud odmítány. Kupodivu EASA jako taková se začíná profilovat jako organizace pokrokovější než politické orgány EU, a EGU vyzývá všechny své členy k aktivnímu lobbingu v zájmu všeobecného letectví. Jednotlivé programy jsou vždy k dispozici u národního delegáta.

Varianta, že by kluzáky byly zcela vyňaty z působnosti EASA, je zcela nereálná. Výroba a certifikace kluzáků probíhá doposud převážně podle národních pravidel, sjednocení postupů a dokumentace se očekává pod agenturou EASA cca v září 2008, pokud nebude ze strany německé LBA žádán odklad. Obecně dochází ke strmému poklesu výroby a vzrůstu jednotkových cen i o desítky procent. Současně se snižuje počet aktivních pilotů v evropském měřítku o procenta ročně.

Pojištění v evropském měřítku paradoxně díky novému nařízení EU zlevnilo - v Německu je průměrné snížení pojistného (ne havarijního !!!) o 6%. Zástupci ČR, Polska a Slovenska upozornili na jinou situaci v těchto zemích, ale obecně nelze dále počítat s jakoukoli podporou EGU v této oblasti, protože jednotlivé pojišťovny pracují na bázi lokálních společností.

Kongres na závěr přijal nabídku ČR, aby se příští kongres EGU konal v Praze ve druhé polovině února 2007. To nám též umožní snížit náklady na zastoupení v EGU.

Další  průběžně zveřejňované údaje o činnosti EGU lze nalézt na www.egu-info.org stránkách.

 

8.    Zpráva delegáta v IGC FAI

Delegát PK AeČR v IGC FAI Jaroslav Vach předložil svoji Zprávu o působení v IGC.

Jaroslav Vach zároveň předložil zprávu o Projektu PR v rámci PMČR 2006 v Moravské Třebové. Tato zpráva může být svými závěry zajímavá pro budoucí pořadatele z hlediska medializace a Public Relations.

 

9.    Změny v Soutěžním řádu AeČR pro bezmotorové létání

PK projednávala změny v Soutěžním řádu AeČR pro bezmotorové létání. PK se shodla na následujících principech, které budou zapracovány do změny č. 2 SŘ:

- možnost používat na českých soutěžích indexové listy DAeC i IGC

- PMČR_J bude zároveň i oficiálním mistrovstvím akademiků

- stanovení pravidel pro pořádání pohárových soutěží v rámci hlavních soutěží AeČR

- oddělení všeobecného a ženského Žebříku

- změny a doplnění koeficientů soutěží

- novou přílohou SŘ bude postup odvolání proti rozhodnutí Jury na soutěži

Změny budou do Soutěžního řádu zapracovány v zimním období. Schválení změny č. 2 SŘ se předpokládá na jarním zasedání PK AeČR tak, aby nová verze SŘ platila pro rok 2007.

 

10.  Rozbor soutěží v roce 2006

PK se zabývala zprávami ředitelů soutěží a hlavních rozhodčích v roce 2006.

Ze zpráv vyplynuly především nastávající problémy s vlečnými letouny. Oblíbené vlečné Z226 postupně spotřebovávají své rezurzy. Aerokluby si je šetří a nechtějí je poskytovat na plachtařské soutěže. Vlečné AeČR typu L60 nejsou pro vlekání příliš vhodné, problémy jsou zejména u těžkých kluzáků s vodní přítěží. L60 jsou navíc poměrně poruchové a neekonomické. Řešení tohoto problému nebude jednoduché a bude předpokládat restrukturalizaci letového parku jak AeČR, tak jednotlivých aeroklubů.

Podobné problémy jsou i s piloty vlekaři. Na soutěžích v roce 2006 byla patrná malá zkušenost, případně dlouhodobá nevylétanost některých pilotů.

 

11.  Finance PK AeČR

Stav konta (podúčtu) PK AeČR vedeném na účtu AeČR je k nahlédnutí zde. PK bude i nadále pokračovat především v podpoře juniorského reprezentačního družstva, juniorských plachtařských soutěží a v medializaci plachtění.

 

12. Vzdušný prostor - požadavky na uvolnění vzdušného prostoru při sportovních akcích AeČR v roce 2007

Od 1.1.2007 přechází správa vzdušného prostoru ČR na ÚCL. Veškeré změny ve vzdušném prostoru budou projednávány formou správního řízení se všemi dotčenými subjekty. Meziresortní komise ICASM jako taková přestane existovat. Nahradí ji poradní orgán s novým názvem. Vše se vyvíjí (včetně budoucí možnosti létat do vzdušných prostorů okolních států). Buďte trpěliví. Informace podal Tomáš Rendla.

 

PK společně s Výborem AeČR vyzývá všechny aerokluby (členské organizace), které chtějí v průběhu roku 2007 pořádat soutěže, případně jiné letecké akce většího rozsahu, nebo delší doby trvání, k jejichž zabezpečení budou potřebovat vzdušný prostor přesahující hranice zóny ATZ, aby zaslaly své požadavky do konce listopadu 2006.

To doporučujeme zejména aeroklubům, které leží pod některým z prostorů, využívaných Armádou ČR, případně civilním letectvím, a aeroklubům, které pro místní soutěže chtějí využívat vzdušný prostor sousedních států.

Takové požadavky je nutno specifikovat textem a mapou s vyznačením požadovaného prostoru a zaslat panu Tomášovi RENDLOVI (tel: 602 284 272, fax: 327 532 049, e-mail tomas@gradient.cc.

 

13.  Různé

13.1.  PK na návrh trenéra RD Petra Krejčiříka uspořádá v termínu 7.12. - 10.12.2006 v prostorách horské chaty Dvoračky (Krkonoše) setkání opět úspěšné české plachtařské reprezentace 2006 s hlavními cíly: medializace letošních úspěchů a poděkování všem zainteresovaným, kteří se na plachtařských úspěších roku 2006 podíleli. Součástí soustředění bude i zlepšení fyzické kondice sportovců :-).

 

13.2.  PK vzala na vědomí zápis z jednání Sportovní komise AeČR ze dne 13.10.2006.

 

13.3.  PK se zabývala odvoláním Martina Skaly proti rozhodnutí Jury o podaném protestu během PMČR_J ve Vysokém Mýtě 2006. Odvolací tribunál bude na základě rozhodnutí Výboru a PK  AeČR tvořen členy Sportovní komise AeČR.

 

13.4.  CPS 2007 bude s velkou pravděpodobností oficiálně spuštěna v elektronické (webové) podobě. Za tímto účelem budou upraveny pravidla CPS pro rok 2007.

 

13.5.  Příští jednání PK AeČR se bude konat o weekendu 16.-18.2.2007 v prostorách LŠ Vrchlabí.

 

Dne 8.11.2006 zapsal Petr Koutný